Odmena

Odmena advokáta za právne služby sa určuje v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.

Spôsob určenia odmeny advokáta je vecou individuálnej dohody s klientom,zohľadňujúc odbornú a časovú náročnosť prípadu.

Výška hodinovej odmeny sa stanoví podľa počtu hodín vynaložených na vybavenie veci.
Paušálna odmena sa môže dohodnúť:

  1. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas
  2. za úplné vybavenie veci alebo súbor vecí
Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania.
V prípade, ak odmena nebude určená vyššie uvedenými spôsobmi, advokát na nárok na tarifnú odmenu v zmysle § 9 a nasl. vyhl. č. 655/2004 Z.z. Tarifná odmena vychádza z hodnoty veci alebo práva a počtu úkonov právnej služby vykonaných advokátom.

Popri odmene na advokát nárok tiež na náhradu hotových výdavkov (napr. súdne poplatky, cestovné, telekomunikačné výdavky a pod.) a náhradu za stratu času (patrí advokátovi pri úkonoch vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta za cestu do tohto miesta a späť).