Právne služby

 • vymáhanie pohľadávok z obchodnoprávnych vzťahov
 • zastupovanie v súdnom konaní
 • vypracovanie zmlúv
 • zastupovanie pri zakladaní, zmenách a rušení obchodných spoločností
 • vypracovanie zmlúv (kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o dielo a pod.)
 • zastupovanie v súdnom konaní
 • vysporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • poistné právo (zastupovanie v sporoch s poisťovňami)
 • zastupovanie v dedičskom konaní
 • zastupovanie obvineného v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodeného v trestnom konaní
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a iných listín(pracovná zmluva, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru a pod.)
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch (neplatnosť výpovede, neplatnosť okamžitého skočenia pracovného pomeru a pod.)
 • právne poradenstvo pre zamestnávateľov i zamestnancov
 • podanie návrhov na vykonanie exekúcie, zastupovanie v exekučnom konaní
 • vypracovanie podaní a zastupovanie pred Ústavným súdom (sťažnosti fyzických aj právnických osôb na porušenie základných práv a slobôb garantovaných Ústavou SR)
 • vypracovanie podaní a zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudského práva v Štrasburgu